Úvod / Infoservis / Podmínky provozu

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.

1.    Úvodní ustanovení

1.1    Před použitím Portálu je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu a ochrany osobních údajů při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.“ Používání tohoto Portálu znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Portál používat.

1.2    Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají následující význam:

 • „ČD“ znamená České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15, Česká republika, IČ: 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039.
 • „Portál“ znamená soubor internetových stránek, aplikací a služeb, které jsou umístěny na internetové adrese www.cd.cz.
 • „Uživatel“ znamená subjekt, který přistupuje k stránkám Portálu, využívá tyto stránky či využívá aplikace či služby Portálu.
 • „Registrace“ znamená registraci vybraných osobních údajů Uživatele v systému Portálu, důvodem registrace jsou legislativní požadavky pro poskytování některých aplikací a služeb Portálu či cílený záměr ČD umožnit přístup k některým částem či službám Portálu pouze registrovaným Uživatelům.
 • „Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání portálu osobní přepravy Českých drah, a.s.

1.3    Vlastníkem Portálu jsou ČD. Obsah Portálu a jeho grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Portálu.

2.    Využívání Portálu a Registrace údajů Uživatele

2.1    Portál je určen především pro rychlé získání informací, přehledu o službách, nabídkách,  poslání a činnosti ČD Uživatelem. Dále je pak určen k uveřejňování informací pro klienty ČD a dalším účelům, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání mezi klientem a ČD.

2.2    Jakékoliv užití Portálu či informací z Portálu získaných nebo jejich libovolné části jiné než uvedené v odstavci 2.1, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno.

2.3    Užitím Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Portál užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy.

2.4    Při užívání Portálu je Uživatel povinen jednat tak, aby ČD nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.5    Poskytování některých aplikací a služeb Portálu či dostupnost některých částí Portálu  může být vázána a podmíněna Registrací Uživatele prostřednictvím Portálu. Na nutnost Registrace je Uživatel upozorněn v příslušné části Portálu  nebo u příslušné aplikace či služby Portálu. Registrace údajů Uživatelem je dobrovolná.

2.6    Klíčovými údaji pro přístup Uživatele k těm částem Portálu, které vyžadují provedení Registrace, jsou emailová adresa a heslo.

2.7    Užíváním Portálu se Uživatel zejména zavazuje, že:

 • Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Portálu či do zabezpečení Portálu
 • Nebude zasílat Portálu nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Portálu rozesílat
 • Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Portálu, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů
 • Bude při Registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje aktualizovat
 • Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Portálu (viz 2.6).

2.8    Registraci provádí Uživatel prostřednictvím Portálu. Při Registraci zadá Uživatel následující základní registrační údaje:

 • Titul před jménem
 • Jméno (povinný údaj)
 • Příjmení (povinný údaj)
 • Titul za jménem
 • E-mailová adresa (povinný údaj)
 • Heslo (povinný údaj)
 • Číslo mobilního telefonu
 • Pracovní zařazení (př. student, zaměstnanec)
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů (povinný údaj)
 • Souhlas  se zasíláním obchodního sdělení (povinný údaj)
 • Informace o novinkách, aktualitách v produktech a službách ČD
 • Informace o změnách v jízdních řádech
 • Informace o plánovaných výlukách
 • Informace o mimořádnostech a živelných pohromách
 • Informace o aktuální poloze vlaku

2.9    Tyto základní údaje jsou v závislosti na volbě služeb a aplikací Portálu Uživatelem rozšířeny o další údaje:

 • Číslo průkazu
 • Číslo registrované IN-karty s EP
 • Platnost IN-karty s EP
 • Název obchodní společnosti (povinný údaj)
 • Adresa obchodní společnosti (Ulice + číslo popisné, Obec, PSČ) (povinný údaj)
 • Telefon obchodní společnosti
 • Kalendářní dny (Po - Ne) nebo týdenní informace o výlukách (povinný údaj)
 • Kraj (povinný údaj) pro informace o výlukách
 • Železniční trať dle jízdního řádu pro informace o výlukách
 • Relace pro spojení (odkud, kam, přes, čas, odjezd/příjezd) pro informace o výlukách
 • Oblíbené kraje pro informace o výlukách
 • Služba ČD-Kurýr:
  • u odesilatele a příjemce jméno a adresu nebo obchodní firmu (včetně adresy sídla firmy)
  • v případě dobírky číslo bankovního účtu, kód banky a variabilní symbol
  • při požadavku na avizování zásilky příjemci i telefonní číslo příjemce

2.10    Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit svou Registraci. Ukončení je možné provést prostřednictvím Portálu.

2.11    ČD jsou oprávněny ukončit Registraci Uživatele v případě, že užití Portálu Uživatelem je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. Dále jsou ČD oprávněny ukončit Registraci Uživatele, který se nepřihlásil  k Portálu v období delším než 12 měsíců. O ukončení Registrace z výše uvedených důvodů nejsou ČD povinny Uživatele informovat.

3.    Osobní údaje

3.1    Při provozu Portálu dochází ze strany ČD, které mají dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postavení správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Registraci v souladu s odstavcem 2.8 a 2.9 těchto Podmínek.

3.2    Účelem zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří provedli Registraci, je výhradně  zajištění a poskytování vybraných aplikací a služeb Portálu, zasílání objednaných informací, ochrana Portálu, ochrana zájmů a majetku ČD, použití získaných  údajů pro marketing ČD,, vývoj a zlepšení poskytovaných aplikací a služeb. ČD nezpracovávají osobní údaje Uživatelů pro další komerční či obchodní účely.

3.3    ČD neposkytnou osobní údaje Uživatelů bez jejich předchozího souhlasu, neprodají je  ani je jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám.

3.4    ČD  jsou oprávněny využít anonymizované  údaje, které v původním tvaru nebo jako výsledek dalších zpracování neumožní jejich vazbu k určenému nebo určitelnému Uživateli. (např. statistická data).

3.5    Rozsah zpracovávaných osobních a dalších údajů Registrovaných Uživatelů je dán výčtem registračních, přihlašovacích a dalších údajů podle odstavců 2.8 a 2.9.

3.6    Osobní údaje Uživatelů získané při Registraci jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

3.7    Osobní údaje  konkrétního Uživatele jsou zpracovávány po jeho Registraci.  Po ukončení Registrace může  další zpracování probíhat  v nezbytném rozsahu daném zajištěním ochrany práv ČD, subjektu osobních údajů či jiné dotčené osoby nejdéle  do uplynutí pěti kalendářních let po konci roku, ve kterém došlo k ukončení  Registrace Uživatele.

3.8    Každý Uživatel, který provedl Registraci v Portálu, má právo požádat ČD o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů. Tato informace bude Uživateli poskytnuta bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí této informace jsou ČD oprávněny požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

3.9    Poskytnutí osobních údajů pro Registraci Uživatelem je dobrovolné, stejně tak jako udělení souhlasu s jejich zpracováním. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatelů je podmínkou pro provedení Registrace a možnosti využívání aplikací a služeb Portálu, které jsou touto Registrací podmíněné.

3.10    Každý Uživatel, který provedl Registraci a domnívá se, že zpracování osobních údajů předaných Portálu je v rozporu s těmito podmínkami nebo se zákonem, je oprávněn požádat ČD o vysvětlení a odstranění závadného stavu. V případě oprávněné žádosti ČD odstraní závadný stav.

3.11    Uživatel na základě informací uvedených v těchto Podmínkách souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, které poskytl při Registraci, byly ČD zpracovávány.

4.    Bezpečnostní politika Portálu

4.1    Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, který využívá pro návštěvu Portálu, včetně software a dat uložených v tomto počítači, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Portálu ve vztahu k Portálu činí.

4.2    ČD vyvíjejí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena na Portál či přenášena z Portálu na zařízení Uživatele. ČD však nenesou žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při přenosu na Portál či při přenosu z Portálu směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro ČD provoz Portálu zajišťují.

4.3    V případě, že  Uživatel  zjistí  zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat o svém zjištění  ČD.

4.4    Pokud Uživatel vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou mu tato sdělení zasílána na jeho e-mailovou adresu.

4.5    Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může Uživatel provést kdykoliv, a to prostřednictvím Portálu.

5.    Odpovědnost ČD

5.1    Portál je veřejně dostupný prostřednictvím sítě Internet, ČD za jeho dostupnost Uživateli na jeho zařízeních neodpovídají.

5.2    Portál nabízí Uživatelům řadu aplikací a služeb, které závisejí na potřebách a záměrech ČD. Uživatel nemá na zpřístupnění aplikací a služeb právní nárok. ČD si vyhrazují právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby Portálu nebo dostupnost Portálu jako celku.

5.3    ČD  si kladou za cíl, aby Portál obsahoval pouze aktuální a přesné informace. S ohledem na účast třetích stran při aktualizaci obsahu, technické vazby a časové možnosti aktualizace Portálu,  a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že Portál může obsahovat i historické informace, nemohou ČD plnou aktuálnost a přesnost informací na Portálu plně  zaručit.   Proto by Uživatel  neměl spoléhat  na Portál jako na výlučný a jediný  informační zdroj.  Je v zájmu Uživatele, aby  informace získané  z Portálu  dále   porovnal a konfrontoval  s informacemi získanými ze zdrojů jiných. ČD neodpovídají za jakékoli dopady a důsledky vzniklé z užití informací získaných z Portálu způsobené např. neaktuálností či neúplností zveřejněných informací.

5.4    ČD neodpovídají za obsah Portálu, pokud byl na Portál umístěn třetí osobou bez vědomí ČD,  v rozporu s těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy. Takovýto obsah nebo obsah z jakéhokoliv  jiného důvodu závadný, jsou ČD oprávněny z Portálu kdykoliv odstranit.

5.5    ČD neodpovídají za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z Portálu, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

5.6    ČD neodpovídají za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Portálu.

6.    Závěrečná ustanovení

6.1    Provoz Portálu se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

6.2    ČD si vyhrazují právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Portál i po změně Podmínek, považují ČD tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2012.

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů (44 kB)

Aktualizace: 12.09.2012

Zákaznická podpora

Tel.: +420 221 111 122
Email: info@cd.cz
Kontaktní formulář

ČD na YouTube ČD na twitter ČD na Facebooku Aplikace Můj Vlak na Google Play Aplikace Můj Vlak na Apple store